4 dollars

Tốc độ chậm

00:00:0000:00:00

Ẩn video

Nhận tư vấn khóa học tiếng Anh online 1 - 1Liên hệ ngay

Hello, today I am telling you one of the most embarrassing stories of my life.

The story started years ago when I was still a student. I was travelling on a bus to school. I got off at the wrong station. I needed to travel about 3.5 kilometers further to get to my school. So I had to take another bus and again I got off at the wrong station. In total, I got off at the wrong place six times until I finally reached my school. My mother gave me $10 that day. But I had paid $6 for the bus tickets. Every ticket cost me $1. So when I got to school, I only had $4 left.

In school, I liked a girl. She was not as beautiful as the other girls in the school, but in my eyes she was the most beautiful girl in the world. At school, during break time, she and I went to the canteen and bought something to eat together. To be a gentleman, I told her I would pay for the food because the food cost $10, which was equal to the money my mother had given me that morning. But I forgot that I only had $4 left. So when I took my money out of my pocket to pay, I realized that I didn’t have enough money, I was so embarrassed, I didn’t know what to do. I had to tell her the embarrassing truth. It took me nearly two months to dare to see her again.

Translation (tạm dịch)

Xin chào, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một trong những câu chuyện xấu hổ nhất của cuộc đời tôi.

Câu chuyện này bắt đầu từ nhiều năm trước đây khi tôi vẫn còn là một học sinh. Tôi đang đi học trên một chiếc xe buýt. Tôi đã xuống nhầm trạm. Và tôi cần phải đi thêm khoảng 3.5 km nữa thì mới tới được trường học của tôi. Vì vậy tôi đã phải bắt một chiếc xe buýt khác, và một lần nữa tôi lại xuống nhầm trạm. Tổng cộng, tôi đã xuống nhầm chỗ tới 6 lần thì cuối cùng tôi mới tới được trường học. Mẹ tôi đã cho tôi 10 đô vào hôm ngày đó. Nhưng tôi đã trả 6 đô cho những cái vé xe buýt. Mỗi chiếc xe tốn của tôi 1 đô. Vì vậy khi tôi đến trường, tôi chỉ còn lại 4 đô.

Ở trường, tôi có thích một cô gái. Cô ấy không đẹp như những cô gái khác ở trong trường, nhưng trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất thế gian. Ở trường, trong giờ giải lao, cô ấy và tôi đi xuống căn tin và mua vài thứ để ăn cùng nhau. Là một người đàn ông ga lăng, tôi đã bảo với cô ấy tôi sẽ trả tiền thức ăn bởi vì số thức ăn đó có giá 10 đô, vừa đúng bằng số tiền mẹ đã cho tôi hồi sáng. Nhưng tôi đã quên rằng là tôi chỉ còn 4 đô. Vì vậy khi tôi lấy tiền từ trong túi ra để trả tiền, tôi phát hiện ra là tôi không còn đủ tiền, tôi vô cùng xấu hổ, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi đã phải nói với cô ấy sự thật đáng xấu hổ đó. Nó khiến tôi phải mất gần 2 tháng thì mới dám gặp lại cô ấy.

Guide (Hướng dẫn)

Desktop Layout (Giao diện máy tính)

Please read the story displayed on the left side of the screen.

(Vui lòng đọc câu chuyện được hiển thị ở phía bên trái màn hình.)

If you come across any sentence that you don't understand, simply click on it to view the explanation.

(Nếu bạn gặp bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu, hãy nhấp chuột vào nó để xem giải thích.)

Mobile Layout (Giao diện điện thoại)

Please read the story above.

(Vui lòng đọc câu chuyện ở phía trên.)

To show or hide the explanation, tap on the purple rectangle labeled "EXPLANATION".

(Để hiển thị hoặc ẩn phần giải thích, chạm vào hình chữ nhật màu tím có ghi chữ "EXPLANATION".)

You can also tap on any sentence that you don't understand to view its explanation.

(Bạn cũng có thể chạm vào bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu để xem giải thích của nó.)

Explanation

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay