First CV

Tốc độ nhanh

00:00:0000:00:00

Ẩn video

Nhận tư vấn khóa học tiếng Anh online 1 - 1Liên hệ ngay

Transcript (phụ đề)

I was a positive young guy who just graduated from university with an excellent degree. I applied to seventeen companies just hoping that I was going to have a good job with a very high salary. I thought there might be four or five companies calling me for an interview. But unfortunately, all of them refused me. Yes, you didn’t hear wrong, all of them refused me; I was really sad for a week. I told this to anyone I met. Most of them just encouraged me to keep going to apply to some other companies. Only one experienced businessman wanted to read my resume and advised me. After reading my resume, he introduced me to a CV writing service that he had used before to get his first job as a business manager. It was FirstCV. I paid $150 for the service. It was amazing; I got accepted exactly two days after applying to only one more company. That was a very high-paying job. Thanks to FirstCV, I now just got another better job. Doing less but receiving more.

Translation (tạm dịch)

Tôi là một anh chàng trẻ tích cực vừa mới tốt nghiệp đại học với bằng xuất sắc. Tôi đã nộp đơn xin việc vô mười bảy công ty, hy vọng rằng tôi sẽ có một công việc tốt với lương cao. Tôi đã nghĩ rằng chắc sẽ có bốn hoặc năm công ty gì đó gọi tôi đi phỏng vấn. Nhưng mà thật không may, tất cả bọn họ đều từ chối tôi. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, tất cả bọn họ đều từ chối tôi; Tôi đã rất buồn trong suốt một tuần. Tôi đã kể chuyện đó cho bất kỳ ai mà tôi gặp. Phần lớn trong số đó chỉ động viên tôi tiếp tục đi xin việc vô những công ty khác. Chỉ duy nhất một người đàn ông doanh nhân có kinh nghiệm muốn đọc hồ sơ của tôi và cho tôi lời khuyên. Sau khi đọc hồ sơ của tôi, ông ấy đã giới thiệu tôi tới một dịch vụ viết CV mà ông ấy đã dùng trước đây để có được công việc đầu tiên của ông ấy là một nhà quản lý doanh nghiệp. Đó chính là FirstCV. Tôi đã trả 150 đô cho dịch vụ đó. Nó thật tuyệt với; tôi đã được chấp nhận đúng hai ngày sau khi nộp đơn vô chỉ một công ty nữa. Đó là một công việc trả lương cao. Nhờ có FirstCV, mà giờ đây tôi lại vừa mới có một công việc khác tốt hơn. Làm ít hơn nhưng được nhiều hơn.

Guide (Hướng dẫn)

Desktop Layout (Giao diện máy tính)

Please read the story displayed on the left side of the screen.

(Vui lòng đọc câu chuyện được hiển thị ở phía bên trái màn hình.)

If you come across any sentence that you don't understand, simply click on it to view the explanation.

(Nếu bạn gặp bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu, hãy nhấp chuột vào nó để xem giải thích.)

Mobile Layout (Giao diện điện thoại)

Please read the story above.

(Vui lòng đọc câu chuyện ở phía trên.)

To show or hide the explanation, tap on the purple rectangle labeled "EXPLANATION".

(Để hiển thị hoặc ẩn phần giải thích, chạm vào hình chữ nhật màu tím có ghi chữ "EXPLANATION".)

You can also tap on any sentence that you don't understand to view its explanation.

(Bạn cũng có thể chạm vào bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu để xem giải thích của nó.)

Explanation

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay