Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 07

Việc cần làm

Đầu tiên, bạn cần xem video về thì hiện tại đơn phần 4 ở bài goos bên dưới.

Lý thuyết thì hiện tại đơn phần 4

Xem ngayPremium

Sau đó hãy xem video phát âm âm /ɑː/

Tiếp theo, hãy áp dụng phương pháp đã chia sẻ trong video cách học phiên âm tiếng Anh trước đó để tra và luyện tập với các từ bên dưới.

 1. Cart
 2. Dart
 3. Smart
 4. Apart
 5. Fart
 6. Yard
 7. Card
 8. Hard
 9. Bard
 10. Bar
 11. Far
 12. Star
 13. Start
 14. Char
Khi tra và luyện tập xong với những từ vựng trên, bạn sẽ dần tự phát hiện ra một mối liên hệ giữa cách phát âm và cách viết, và nhờ đó, nó sẽ góp phần giúp bạn dễ nhớ từ vựng hơn.

Cuối cùng, thì bạn cần luyện đọc hiểu với bài Goos bên dưới.

Bài Goos: The disease to please

Xem ngayFree

Dành riêng cho những bạn học thi bài tập ngữ pháp

Có một dạng bài tập chia thì như sau.

Ví dụ, tôi có câu bài tập:

 • …….. you …….. (teach) English?

Hãy áp dụng kiến thức học được trong bài thì hiện tại đơn phần 4 để hoàn thành câu hỏi cho câu bài tập trên.

Với chỗ trống đầu tiên, bạn cần chọn giữa dodoes, chỗ trống thứ 2 thì bạn cần điền vào dạng đúng của từ trong ngoặc (dạng thêm s/es hoặc bình thường)

Cụ thể đáp án sẽ là:

 • Do you teach English?

Làm thử bài tập bên dưới

Dưới đây là danh sách 20 câu bài tập tiếng Anh cho câu hỏi thì hiện tại đơn với động từ thường, kèm theo đáp án tương ứng:

 1. ……………. she ……………. (read) books?
 2. ……………. they ……………. (play) basketball?
 3. ……………. John ……………. (watch) TV every evening?
 4. ……………. you ……………. (study) English at school?
 5. ……………. it ……………. (rain) a lot in this city?
 6. ……………. we ……………. (eat) dinner together?
 7. ……………. Mary ……………. (listen) to music in her free time?
 8. ……………. he ……………. (work) on weekends?
 9. ……………. the students ……………. (use) computers in class?
 10. ……………. your sister ……………. (dance) well?
 11. ……………. the birds ……………. (sing) in the morning?
 12. ……………. you ……………. (like) coffee or tea?
 13. ……………. it ……………. (take) a long time to get there?
 14. ……………. the cat ……………. (sleep) on the couch?
 15. ……………. Sarah ……………. (paint) beautiful pictures?
 16. ……………. they ……………. (visit) their grandparents often?
 17. ……………. he ……………. (play) the guitar?
 18. ……………. the dog ……………. (bark) loudly?
 19. ……………. you ……………. (enjoy) reading books?

Đáp án:

 1. Does she read books?
 2. Do they play basketball?
 3. Does John watch TV every evening?
 4. Do you study English at school?
 5. Does it rain a lot in this city?
 6. Do we eat dinner together?
 7. Does Mary listen to music in her free time?
 8. Does he work on weekends?
 9. Do the students use computers in class?
 10. Does your sister dance well?
 11. Do the birds sing in the morning?
 12. Do you like coffee or tea?
 13. Does it take a long time to get there?
 14. Does the cat sleep on the couch?
 15. Does Sarah paint beautiful pictures?
 16. Do they visit their grandparents often?
 17. Does he play the guitar?
 18. Does the dog bark loudly?
 19. Do you enjoy reading books?

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay